Odnawialne źródła energii

OZE czyli odnawialne źródła energii to tak zwane źródła czyste, które odnawiają się w krótkim czasie – w przeciwieństwie do czarnej energii (ropa naftowa, uran, gaz ziemny i węgiel), a której użytkowanie wiąże się z długotrwałym deficytem. Do OZE zaliczamy źródła niestałe i stałe. Do źródeł niestałych, najbardziej popularnych wśród ekologów i generalnie w Polsce należą: elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Do stałych OZE zaliczyć można elektrownie wodne, biomasę, kogenerację, biogazownie oraz geotermię.

W Polsce OZE reguluje ustawa Prawo Energetyczne, w której ustanowiono OZE jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. Prawo energetyczne nakłada również obowiązek i pierwszeństwo zakupu energii pochodzącej z OZE – obowiązek ten wprowadzono 19 grudnia 2005r. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. z 2005 nr 261 poz. 2187). Rozporządzenie wprowadza wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003r. do 9% w 2010r. Od 2005r. wprowadzano kilkadziesiąt nowelizacji Rozporządzenia oraz samej ustawy. W 2006r. limit ten wzrósł do 10,4% w 2010r. Po kolejnej, trzeciej wersji prawa o OZE z 2012r., w 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), która dopasowała polskie prawodawstwo do wymagań unijnych, tym samym zmieniając wielkości udziału energii z OZE do 15% (do uzyskania do 2020r.).

Od samego początku, Prawo energetyczne budzi wiele emocji zarówno wśród społeczeństwa jak i wśród polityków. Kolejnym, milowym krokiem w uchwalaniu zasad funkcjonowania OZE na terenie naszego kraju była tak zwana mała nowelizacja ustawy o OZE z końca 2015r., która wprowadziła system aukcyjny zastępujący dotychczas stosowane zielone certyfikaty. W ustawie zdefiniowano również wsparcie dla osób fizycznych, które są jednocześnie producentami jak i konsumentami energii produkowanej z małych źródeł odnawialnych – tak zwanych prosumentów.

Kolejne zmiany w prawodawstwie o OZE znacząco spowolniły trend wzrostowy w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 961), zwana ustawą odległościową lub przez sceptyków – antywiatrakową. Określa ona warunki budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku instalacji powyżej 40 kW, minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej wynosi dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Wysokość tą mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu instalacji.

Limity emisyjności nałożone na Polskę przez Unię Europejską wymuszają zwiększenie poziomu wykorzystania energii z OZE w stosunku do całkowitego popytu na energię w kraju. Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energii na koniec 2016r. moc biogazowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosiła 233 MW wobec mocy 1281 MW zainstalowanych w źródłach biomasowych. Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych natomiast, kształtuje się na poziomie 994 MW, jednak należy mieć świadomość, że spora część tej mocy stanowi własność spółek energetycznych. Energia wiatrowa posiada potencjał wytwórczy 5660 MW wobec blisko 92 MW zainstalowanych w ogniwach fotowoltaicznych.

Przygotowywane nowelizacje do Rozporządzenia oraz ustaw mają zliberalizować Prawo energetyczne przy jednoczesnym uregulowaniu kwestii związanych z systemem aukcyjnym, klastrami energii oraz instalacjami hybrydowymi (łączącymi różne źródła energii np. biomasę z elektrownią wiatrową). W ramach ostatniej już Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 Funduszy Europejskich w Polsce, zarówno w programach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) jak i regionalnych (16 Regionalnych Programów Operacyjnych) – zalokowano miliony euro przeznaczonych bezpośredni na rozwój OZE w Polsce i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Artykuł przygotowany przez firmę SGB-SMIT – Transformatory olejowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>